Aktivizační činnosti

V naší organizaci  jsou v rámci aktivizačních činností pro seniory a zdravotně postižené občany  nabízeny možnosti smysluplného trávení volného času. Uživatelé zde navazují nová přátelství, posbírají řadu poznatků nebo se naučí novým věcem. Někteří přichází na programy pravidelně a někdo si vybere ze široké nabídky jen to, co ho zajímá. Obecně platí, že při ztrátě kontaktu s okolím má člověk tendenci uzavřít se do sebe. Ztratí veškerou chuť do života, zhorší se jeho duševní a fyzické draví. Proto je nutná stálá aktivizace člověka, což tato část naší služby plně umožňuje.

Práce s uživateli služby je buď individuální, nebo skupinová s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a zájmy uživatelů. Jsou respektována jejich přání.

Hlavní činnosti:

  • tvořivé dílny (keramika, drhání, drátkování, práce s přírodními materiály, batika aj.)
  • vzdělávací programy (přednášky a besedy)
  • kulturní programy (pěvecké a hudební vystoupení, posezení při hudbě)
  • duchovní programy (setkání při modlitbě, jednou v týdnu se klienti schází při společné modlitbě v prostorách DPS Palackého 1061)
  • kondiční a rehabilitační cvičení (čtyřikrát v týdnu probíhá v prostorách Domů s pečovatelskou službou relaxační cvičení určené pro seniorský věk)
  • trénink paměti, vycházky, výlety a zájezdy aj.

Aktivizačními činnostmi kladně přispíváme k prodloužení činorodého života seniorů a zdravotně postižených občanů, což je hlavním cílem všech připravovaných programů. Cílem je aktivizovat klienty, rozvíjet jejich dovednosti a především umožnit jim kontakt se společenským prostředím.
Při tvořivých dílnách mohou klienti najít a uplatnit své manuální schopnosti a také rozvíjet svoji tvořivost. Při společných programech je úspěšně aktivizován osobnostní potenciál klientů a prodlužuje se tak jejich fyzická i duševní soběstačnost.

Většina aktivizačních činností a programů  probíhá v prostorách Domu s pečovatelskou službou Palackého 1061.
Další možností pro klienty je aktivizace individuálně v domácnostech.

FOTOGALERIE

O připravovaných i pravidelně se opakujících aktivizačních programech je veřejnost pravidelně informována na těchto webových stránkách (sekce Kalendář akcí) a v místním tisku (Horažďovickém Obzoru) a dále v prostorách Domů s pečovatelskou službou v Horažďovicích Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071.