• Tříkrálová sbírka 

logo_TKS_velke

K získání prostředků pro pomoc organizuje Oblastní charita Horažďovice tradiční Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je  určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším potřebným. Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což patrně nejsou počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje,  nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená  Kristus, požehnej tomuto domu.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Přesné rozdělení výtěžku sbírky je následující:

Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

 

PŘIHLÁŠKA KOLEDNÍKA - SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 

Tříkrálová sbírka 2019 proběhla:

 • HORAŽĎOVICE - 7.1.2019             10:00 - 13:00 (instituce, firmy)      15:00 - 18:00 (domácnosti)         
 • OKOLNÍ OBCE - 5. - 6.1.2018        10:00 - 17:00

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019

 

 

V  našem regionu včetně obcí se vybralo:

 • V roce 2018 - 275. 942 Kč
 • V roce 2017 - 259. 425 Kč 
 • V roce 2016 - 250. 338 Kč
 • V roce 2015 - 232. 832 Kč
 • V roce 2014 - 222. 705 Kč
 • V roce 2013 - 197. 042 Kč
 • V roce 2012 - 186. 538 Kč
 • V roce 2011 - 186. 538 Kč
 • V roce 2010 – 128.666 Kč
 • V roce 2009 - 103.319 Kč.
 • V roce 2008 - 100.452 Kč
 • V roce 2007 - 102.127 Kč
 • V roce 2006 - 80.304 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

V dopoledních hodinách v pátek 5.ledna požehnal všem našim koledníčkům P. Petr Koutský. Těší nás každoroční přítomnost dětí z Křesťanské mateřské školy, se kterými jsme si zazpívali několik koled a vyslechli i povídání o těch "pravých" králích, kteří dorazili do Betléma.Skupinky se pak vydali obchodů, institucí a firem v Horažďovicích. Odpodledne na nás pak čekali lidé ve svých domovech ve městě Horažďovice. Máme radost, že je nás vždy velká parta - do ulic vyrazilo celkem 33 skupinek.


O víkendu se pak naše kroky ubírali k vesnicím. 37 skupinek obcházelo domovy lidí v 33 vesnicích. Letos králové nedorazili do Smrkovce, ale poprvé mohli udělat radost v Dobroticích, Stražovicích, Svatém Poli a Hliněném Újezdě.

Všem štědrým dárcům z celého srdce děkujeme za milé přijetí, dary do sbírkových pokladniček i koledu pro děti.
Naše DÍKY ale patří hlavně koledníčkům a vedoucím skupinek, kteří se i v ne příliš vlídném počasí vydali rozdávat radost a úsměv s přáním všeho dobrého v novém roce.

Moc si vážíme podpory sbírky ze strany Města Horažďovice (každý koledník mladší 15 let dostal volnou vstupenku do horažďovického bazénu). Stejně tak děkujeme za dar - jablíčka ke svačině koledníkům- panu Ing. Bočkovi. Náš vděk pak v neposlední řadě patří ZŠ Blatenská, ZŠ Komenského a MŠ Na Paloučku a KMŠ Duha, jejichž pracovníci každoročně oslovují děti, aby se alespoň na jeden den v roce staly králi :-)

Výtěžky v jednotlivých obcích k nahlédnutí ZDE.

Fotogalerie Tříkrálové sbírky 2018

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  V NAŠEM REGIONU

 • HORAŽĎOVICE pátek 6.1.2017 10:00 -13:00 15:00 -18:00

 • OKOLNÍ OBCE sobota a neděle 7. a 8.1.2017 10:00 -17:00

Předpověď počasí hovořila o kouzelné zimě. Zimě, jak se patří a jaká tu dlouho nebyla. Teploměry ukazovaly hodnoty hluboko pod bodem mrazu, ale od uspořádání 17. ročníku Tříkrálové sbírky nás neodradily. Celkem přes 200 korunovaných hlaviček v doprovodu 67 vedoucích jste mohli potkat v pátek 6. ledna 2017 v Horažďovicích nebo 7. a 8. ledna v dalších 30 obcích v okolí. I přes velký mráz a vysokou nemocnost bylo nakonec koledníčků i vedoucích dostatek, vlastně akorát. Sbírka odstartovala v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích na náměstí, kde jsme prožili krásné chvilky společného povídání, zpívání. Poté s požehnáním vyrazili tři králové do ulic, aby putovali od domu k domu s přáním štěstí, zdraví a pokoje v novém roce. Děkujeme za vlídné přijetí koledníků a štědré dary do zapečetěných kasiček. Výtěžek opět překročil hranici 250 tisíc. Celková částka 259 425,- Kč je skvělá a neočekávaná.

Celý výtěžek tradičně putoval na celorepublikové sbírkové konto Charity Česká republika. Zde se podle pevně stanoveného vzorce rozdělí na několik částí a zpět do naší organizace se vrátí podíl ve výši 65% za účelem podpořit charitní práci v našem regionu dle předem schválených záměrů. Dalších 15% obdrží Diecézní charita České Budějovice, jejíž jsme součástí, na podporu svých projektů. 10% výtěžku směřuje na humanitární pomoc v ČR i v zahraničí, 5% jde na projekty pomoci organizované Sekretariátem Charity Česká republika. Zbývajících 5% pokryje náklady na pořádání sbírky v celé České republice.

Díky sbírce budeme moci plnit naše tříkrálové záměry. Sbírka pomůže uhradit náklady spojené s poskytováním charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby a bezplatné občanské poradny. Dále budou finanční prostředky věnovány na volnočasové aktivity pro seniory a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky bychom rádi podpořili také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích. A naším záměrem je take finančně podpořit rodinu malého chlapce z Horažďovic se sluchovou vadou. Opět chceme rozšířit finanční prostředky krizového fondu na pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy.

 V uplynulém roce 2016 byla z Tříkrálové sbírky finančně podpořena vzdělávací akce pro pečovatele. Do společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Loretské ulici byly zakoupeny nové židle, které jsou využívány při aktivizačních programech. Rovněž jsme přispěli na zajištění dopravy při oblíbených výletech pro seniory za krásami Čech. Pravidelná mše svatá v Domě s pečovatelskou službou je doprovázena hudbou z nových elektrických varhan. Všechny pořádané aktivity budeme moci zdokumentovat pořízeným fotoaparátem.

Díky Tříkrálové sbírce jsme znovu mohli podpořit děti v Dětském domově Kašperské Hory, které žijí v Chanovicích. A na sportovní vybavení jsme přispěli i dětem z Dětského domova Nepomuk, které žijí v Oselcích. Malému chlapci z našeho regionu jsme umožnili získat rehabilitační stroj k rozvíjení a udržování jeho pohybových schopností po dětské obrně. Znovu byl podpořen i záměr krizového fondu určeného na pomoc při živelných katastrofách lidem Horažďovicka - k bezplatnému zapůjčení jsou vysoušeče zdiva.

Ještě jednou velké DÍKY všem, kdo podpořili Tříkrálovou sbírku. Ať už přispěly svým darem a přijali koledníky ve svých domovech, nebo se aktivně zapojili do koledování jako králové nebo vedoucí. Je na místě také omluva těm, ke kterým koledníci, ať už z jakýchkoli důvodů, nedorazili.

Naše poděkování za podporu sbírky patří také Radě města Horažďovice, která opět všem našim koledníkům do 15 let věnovala volné vstupenky do Aquaparku Horažďovice.

Věříme, že tříkrálové dary s naší pomocí vždy podpoří správnou věc a pomohou obohatit a podpořit každodenní charitativní práci v našem regionu. Děkujeme za projevenou důvěru.

Výtěžky v jednotlivých obcích k nahlédnutí ZDE

Fotogalerie Tříkrálové sbírky 2017

 

 Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2017

Tříkrálová sbírka 2016

 Oblastní charita Horažďovice děkuje všem dárcům Tříkrálové sbírky 2016. V pokladničkách bylo rekordních 250. 338,- Kč. Oblastní charita Horažďovice opět využila získané prostředky (65% z celkové částky, tj. 151 341,- Kč) ve prospěch poskytovaných služeb - pečovatelské a ošetřovatelské služby, poradenské činnosti a dalších projektů dle schválených záměrů. Zbývající podíl 35% slouží k zajištění projektů Diecézní charity České Budějovice a Charity Česká republika a projektů humanitární pomoci u nás i v zahraničí.

Sbírka opět pomohla rozšířit sklad kompenzačních pomůcek, které usnadňují pečujícím osobám pohyb a manipulaci s méně pohyblivými osobami. Pečovatelům bylo zakoupeno vhodné pracovní oblečení a ochranné pomůcky. Značná část byla také použita na pořízení a zkvalitnění výpočetní techniky. Finančně byly podpořeny i volnočasové aktivity pro seniory - oblíbené výlety do blízkých i vzdálenějších míst našeho kraje.

Díky Tříkrálové sbírce jsme znovu mohli podpořit děti v Dětském domově Kašperské Hory, které žijí v Chanovicích. Do Mateřské školy v Hradešicích si díky tříkrálovému příspěvku pořídili nové hry, které pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí.

Znovu byl podpořen i záměr krizového fondu určeného na pomoc při živelných katastrofách lidem Horažďovicka - k bezplatnému zapůjčení byl pořízen další vysoušeč zdiva.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016  V NAŠEM REGIONU

 • HORAŽĎOVICE středa 6.1.2016 10:00 -13:00 15:00 -18:00

 

 • OKOLNÍ OBCE sobota a neděle 9. a 10.1.2016 10:00 -17:00

 

Věříme ve Vaši podporu i při Tříkrálové sbírce 2016 a velice děkujeme za Vámi poskytnutý dar!!!

 

Získané prostředky bychom opět chtěli využít na zkvalitnění našich služeb (charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, občanská poradna, volnočasové aktivity pro seniory) a podporu dětských zařízení (Dětský domov v Chanovicích a Oselcích) a dále rozšířit finanční prostředky krizového fondu.

Fotografie z letošního ročníku sbírky naleznete ZDE

 

 

Tříkrálová sbírka 2015

Začátek nového roku je již tradičně spojen s konáním Tříkrálové sbírky. Ani začátek ledna 2015 nebyla výjimkou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015  V NAŠEM REGIONU

·         HORAŽĎOVICE             úterý  6.1.2015                                         10:00 -13:00               15:00 -18:00

·         OKOLNÍ OBCE              sobota a neděle 3. a 4.1.2015                 10 -17 hodin

Věříme ve Vaši podporu i při Tříkrálové sbírce 2015 a velice děkujeme za Vámi poskytnutý dar!!!

Prostředky získané z Tříkrálové sbírky 2015 bychom opět chtěli využít na podporu a zkvalitnění našich služeb - charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, občanská poradna, volnočasové aktivity pro seniory a podporu zařízení a spolků, které pracují s dětmi (Dětský domov v Chanovicích, Mateřská škola v Hradešicích) a dále chceme rozšířit finanční prostředky krizového fondu.

Část letošního výtěžku půjde také na pomoc tříletému Lukáškovi z Tužic u Nalžovských Hor, kterého trápí dětská mozková obrna. Finance poputují na nákup repasované rehabilitační pomůcky, kterou bude moci využívat doma po několik následujících let. Měla by pomoci zlepšit jeho pohybové schopnosti.

Všem koledníkům a vedoucím skupinek chceme touto cestou poděkovat za skvělý výkon :-)) - sbírka byla letos opět rekordní (232 732,- Kč) a vše, i přes rozmařilé počasí, dobře dopadlo. Doufáme, že i oni měli hezký pocit, když přicházeli do rodin, kde na ně většinou již netrpěli čekají. Snad je potěšili i drobné pozornosti, které jsme měli pro ně přichystané. S odměnou pro koledníky nám již po několikáté pomohla Rada Města Horažďovice, díky které jsme mohli koledníčky do 15 let odměnit volnými vstupenkami do Aquaparku Horažďovice.

Za vstřícnost a ochotu děkujeme P. Ing. Petru Koutskému, který dětem požehnal v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích. Naše díky patří také Mateřské školce Na Paloučku a Křesťanské školce Duha, které se již tradičně aktivně zapojují do realizace sbírky. Pomoc nalézáme také v Základní škole Komenského a Základní škole Blatenská.

Všem děkujeme za to, že nám pomáháte pomáhat!!!!  

 Fotogalerie z letošní sbírky

 Celkový výtěžek - jednotlivé kasičky a obce

 

 

Tříkrálová sbírka 2014

Sbírka probíhala na Horažďovicku ve dnech 4. - 6. ledna 2014. Koledovalo se do 68 úředně zapečetěných pokladniček a zúčastnilo se jí 68 skupin dětí a dospělých.

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky v našem regionu:

 

Horažďovice 93 753,-
Horažďovice  Předměstí 2 644,-
Boubín + Veřechov 4 744,-
Třebomyslice 5 748,-
Horažďovická Lhota 3 230,-
Komušín 3 222,-
Svéradice 10 054,-
Chanovice 4 268,-
Velká Bor 10 500,-
Jetenovice 4 245,-
Hejná 4 419,-
Velké Hydčice 7 267,-
Malý Bor 9 329,-
Týnec 4 653,-
Slatina 3 040,- 
Hradešice 7 085,-
Smrkovec 1 695,-
Břežany 6 806,-
Pačejov 4 170,-
Pačejov - nádraží  7 084,-
Oselce, Kotouň, Nová Ves 11 124,-
Olšany 4 602,-
Frymburk 2 513,-
Kejnice 3 065,-
Nezamyslice 3 445,-

CELKEM

222 705,- 

 

Výtěžek sbírky (65%) bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na úhradu nákladů spojených s poskytováním Charitní ošetřovatelsko - pečovatelské služby a bezplatné Občanské poradny. Dále budou finanční prostředky využity na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky bychom rádi podpořili také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích a mateřskou školu v Hradešicích. Rádi bychom také znovu podpořili krizový fond pro pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy. Finančně podpořena bude i pětiletá dívenka z našeho regionu, která trpí těžkým onemocněním srdce.

 Průběžné výsledky v jednotlivých diecézích naleznete ZDE

 Fotografie z letošní sbírky najdete v této fotogalerii

 

Tříkrálová sbírka 2013

Sbírka, která měla rekordní výtěžek, probíhala ve dnech 5.- 7.1.2013. Bylo při ní použito 59 úředně zapečetěných pokladniček a podílelo se na ní 61 skupin dětí a dospělých.

Děkujeme všem dárcům, ale i koledníčkům a jejich vedoucím za jejich ochotu!

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky na Horažďovicku:

 

Obec Výtěžek
Horažďovice 88 922,- Kč
Chanovice 3 824,- Kč
Velký Bor + Jetenovice 13 352,- Kč
Horažďovická Lhota 2 440,- Kč
Horažďovice Předměstí 3 488,- Kč
Pačejov Nádraží 7 138,- Kč
Pačejov 4 187,- Kč
Svéradice 9 051,- Kč
Hradešice 5 770,- Kč
Smrkovec 2 311,- Kč
Břežany 6 470,-Kč
Malý Bor 7 702,- Kč
Olšany  4 706,- Kč
Komušín 2 780,- Kč
Slatina 2 852,- Kč
Týnec 3 272,- Kč
Třebomyslice 5 779,- Kč
Hejná 4 363,- Kč
Boubín, Veřechov 4 378,- Kč
Malé a Velké Hydčice 5 508,- Kč
Oselce, Kotouň, Nová Ves, Černice 8 749,- Kč
CELKEM 197 042,- Kč

 

Výtěžek sbírky (65%) bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na úhradu nákladů spojených s poskytováním Charitní ošetřovatelsko - pečovatelské služby a bezplatné Občanské poradny. Dále budou finanční prostředky využity na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky bychom rádi podpořili také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích a mateřskou školu v Hradešicích. Rádi bychom také znovu podpořili krizový fond pro pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy.

Pro informaci uvádíme průběžné výsledky sbírky v celé českobudějovické diecézi.

  

Tříkrálová sbírka 2012

proběhla  

 • v Horažďovicích 5. - 6. ledna 2012 v době od 9 – 18 hod.

 • v okolních obcích 7. - 8. ledna 2012 v době od 9 – 16 hod.

A jak sbírka letos dopadla?

 

Horažďovice  83 513,-
Komušín  2 314,-
Třebomyslice +Horaž. Lhota 4 995,-
Horažďovice předměstí 2 105,-
Boubín+Veřechov 4 605,-
Svéradice 9 321,-
Slatina  2 177,-
Velké Hydčice  5 668,-
Hejná  4 245,-
Hradešice  5 655,-
Smrkovec  2 261,-
Břežany 7 030,-
Malý Bor 7 477,-
Týnec  2 710,-
Velký Bor  8 807,-
Jetenovice  3 703,-
Pačejov nádraží  4 698,-
Pačejov vesnice  4 100,-
Chanovice  5 581,-
Oselce 8 173,-
Dobrotice 2 670,-
Olšany 4 730,-
CELKEM 186 538,-

 

65 procent z výtěžku sbírky bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na úhradu nákladů spojených s poskytováním Charitní ošetřovatelsko - pečovatelské služby a bezplatné Občanské poradny. Dále budou finanční prostředky využity na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky bychom rádi podpořili také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích a mateřskou školu v Hradešicích. Rádi bychom také znovu podpořili krizový fond pro pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy.

 VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA JEJICH DARY!!!!

 

 

Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek sbírky byl věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na úhradu nákladů spojených s poskytováním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a dále na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky jsme rozšířili spektrum kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, toaletní křesla, elektricky polohovatelné lůžko…), které bezplatně zapůjčujeme potřebným. Znovu jsme podpořili krizový fond pro pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy.

Jménem Oblastní charity Horažďovice bychom chtěli poděkovat všem dárcům Tříkrálové sbírky za sebemenší finanční dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Náš velký dík patří zároveň i všem malým a velkým koledníkům a také vedoucím skupinek, kteří se na realizaci sbírky podíleli – do mnoha domácností svým zpěvem přinesli radost a dobrou náladu. Chceme také poděkovat za podporu sbírky Radě města Horažďovice, která koledníkům do 15 let věnovala volné vstupenky do Aquaparku Horažďovice.

Rádi bychom při této příležitosti seznámili veřejnost s tím, jak bylo naloženo s prostředky získanými v roce 2010:

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 činil včetně okolních obcí 128 666,-Kč (Horažďovice + Boubín, Veřechov, Velký Bor, Jetenovice, Svéradice, Chanovice, Komušín, Hejná, Velké Hydčice, Malý Bor).

Celá částka byla zaslána na celorepublikové sbírkové konto zastřešující organizace Charita Česká republika. Odtud se větší část (65%) vrací zpět do naší organizace. V roce 2010 jsme takto získali zpět 83 633,- Kč.

Stejným způsobem byla vypočtena i částka peněz, která je určena na podporu aktivit v obcích, kde byly peníze vybrány – Velký Bor a Chanovice:

 • - v Chanovicích byly prostředky použity na potřeby dětí v Dětském domově - 4 400,-Kč
 • - ve Velkém Boru na podporu práce s dětmi a mládeží v místní farnosti – 8 000,-Kč

Větší část financí (50 000,- Kč) byla použita na nákup osobního vozu Dacia Logan MCV, který slouží k zajišťování charitní pečovatelské služby – dovoz obědů do domácností v okolních obcích.

Dle záměru byl také vytvořen krizový fond, na který bylo poprvé vloženo 1 700,- Kč. Finance z tohoto fondu budou v případě potřeby využity na okamžitou pomoc lidem z Horažďovicka, kteří se ocitli v krizové situaci způsobené přírodními živly. Další část prostředků, kterou získala Oblastní charita Horažďovice, celý rok pomáhala zajišťovat programy pro seniory v našem městě -  pořádáme  výlety do okolí, pořizujeme materiál pro tvůrčí dílny... o těchto programech pořádaných Charitou jsou občané informováni každý měsíc prostřednictvím Obzoru.

Pevně věříme, že promyšleným využitím prostředků z Tříkrálové sbírky dokážeme velmi obohatit a zároveň podpořit každodenní charitativní práci v naší organizaci.

Ještě jednou děkujeme za projevenou důvěru!

 

 Další informace naleznete v sekci ČLÁNKY.

 

A jaký je výtěžek Tříkrálové sbírky 2011?

 

 

Horažďovice

84 112,-

Komušín

2 991,-

Třebomyslice +Horaž. Lhota

9 469,-

Horažďovice předměstí

2 373,-

Boubín+Veřechov

3 720,-

Svéradice

8 834,-

Slatina

2 680,-

Velké Hydčice

5 506,-

Hejná

4 046,-

Hradešice

4 668,-

Smrkovec

2 238,-

Břežany

5 591,-

Malý Bor

7 000,-

Týnec

3 027,-

Velký Bor

9 231,-

Jetenovice

4 510,-

Pačejov nádraží

6 878,-

Pačejov vesnice

2 889,-

Chanovice

5 365,-

  CELKEM                                                                                                         175 128,- 

 

 Fotografie z Tříkrálové sbírky 2011 naleznete zde.

 

 

 

 

Více fotografií zde

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2010

Celkový výtěžek sbírky činil:                  128 666,- Kč

 Z toho: 

 

   

 Horažďovice

84 767,- Kč
 Velký Bor a Jetenovice 12 233,- Kč

 Svéradice

 9 137,- Kč
 Komušín  6 764,- Kč
 Hejná  2 400,- Kč
 Velké Hydčice  1 940,- Kč
 Boubín a Veřechov  5 120,- Kč
 Malý Bor  3 470,- Kč

 Využití financí získaných prostřednictvím Tříkrálové sbírky v jednotlivých letech: 

 

-          2009 - pořádání výletů do okolí, zajištění materiálu v tvůrčích dílnách pro seniory a zdravotně     postižené občany, podpora DD Chanovice a podpora aktivit mládeže z farnosti Velký Bor

-          2008 - větší část prostředků převedena do roku 2009 za účelem pořízení vozidla, podpora DD Chanovice a podpora aktivit mládeže z farnosti Velký Bor

-          2007 – pořízeny pomůcky pro ergoterapii, příspěvek na volnočasové aktivity, podpora DD Chanovice a podpora aktivit mládeže z farnosti Velký Bor

-          2006 – pořízeno vybavení pro aktivizační činnosti, nákup počítače pro účetní, podpora DD Chanovice a podpora aktivit mládeže z farnosti Velký Bor

-          2005 – pořízen automobil Škoda Felicia na rozvoz obědů, podpora DD Chanovice a podpora aktivit mládeže z farnosti Velký Bor

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603