Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice

odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

akreditace u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

(ident. číslo: AO-003-2018) 

 

Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR

(identifikátor: 6006853)

Poslání

Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice poskytuje ambulantní i terénní formou informace, rady, aktivní poradenskou pomoc a podporu prostřednictvím nezávislého poradenství všem lidem, kteří se na ni obrátí, aby dokázali vyřešit svoji situaci, která je tíží nebo aby dokázali této situaci předcházet.

Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cíle

 • nabídnout možnosti řešení a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace
 • aktivizace klienta při řešení jeho situace, aby uměl využít ve společnosti dostupné zdroje v systému služeb
 • podporovat uživatele služby v samostatnosti prosazování svých práv a oprávněných zájmů

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů služby tvoří osoby hledající informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a řešení svých obtížných životních situací, osoby, které neznají svá práva a povinnosti, a osoby, které nejsou schopny účinně vyjádřit své potřeby.

Maximální roční kapacita služby  

 • Ambulantní forma – 340 intervencí
 • Terénní forma – 160 intervencí

Poskytované služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutická činnost
 • pomoc při hledání půjčovny kompenzačních pomůcek
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy poskytované služby

Služba je poskytována diskrétně, nestranně, bezplatně, respektuje individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Je využíván partnerský přístup a uživatel je motivován k samostatnosti. U uživatele se snažíme rozvíjet schopnost aktivně se podílet na řešení své životní situace.

Jednání se zájemcem o službu

Odborný poradce provází uživatele v jeho tíživé životní situaci celým procesem a nalézá vhodná řešení. Poskytne uživateli věcně správné informace, které mu pomohou při orientaci v dané situaci a při vlastním rozhodování.

 Pomoc je poskytována formou jednorázových nebo opakovaných konzultací.

Zájemci o službu se do poradny mohou objednat:

 • osobně na adrese: Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice                          

úterý:   8:00 – 16:00

 • telefonicky na čísle: 730 551 603                                                       

pondělí, středa, pátek: 7:00 – 15:30

S pracovníkem poradny si sjednají schůzku. Poradenství je poskytováno pouze při osobním jednání.

Plánování a průběh služby

Práce s uživatelem je zahájena pozorným vyslechnutím uživatele, zmapováním jeho problému a situace, stanovení cíle služby a pomoc při hledání řešení. Je-li to možné, nabízí poradce uživateli všechny cesty vedoucí k řešení jeho situace. Rozhodnutí o výběru řešení je zcela na uživateli.

Pomoc je realizována prostřednictvím informací a poradenství, zprostředkování informací o právech a povinnostech a oprávněných zájmech. Máme zdroje potřebné k řešení rozmanitých situací.

Poradce respektuje individuální potřeby a cíle uživatele. Podporuje a motivuje uživatele k samostatnosti a rozvíjí jeho schopnost aktivně se podílet na řešení své životní situace.

Služba je poskytována na základě ústní dohody uzavřené mezi uživatelem a poradcem. Dohoda obsahuje ujednání o stanoveném cíli poskytované služby a o sjednaných postupech k jeho dosažení.

Poradenství je bezplatné a nestranné.

Každá konzultace je uzavřena podrobným zápisem do záznamového archu, kde je uveden věk a pohlaví uživatele a průběh celého procesu. Záznamové archy jsou podkladem pro vypracování statistiky počtu a složení uživatelů Občanské poradny, počtu konzultací a dotazů a jejich složení.

Na základě osobních cílů, potřeb uživatele a jeho schopností a dle povahy řešené problematiky nabízí občanská poradna služby:

 • Poskytnutí obecné informace cílené na problém
 • Poskytnutí rady cílené na určitou osobu, nabídka různých možností řešení 
 • Aktivní pomoc – komplexní přístup k řešení problému s možností poskytnutí následné péče a koordinování celého problému poradnou

Pracovní doba Občanské poradny

Ambulantní poradenství

(v Občanské poradně na adrese Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice)

Úterý: 9:00-11:30      12:30-16:00   

Terénní poradenství

(v Horažďovicích a okolních obcích v okruhu 15 km od Horažďovic)

Úterý: 13:30-15:30   

Důvody ukončení služby:

Ze strany uživatele lze službu ukončit kdykoli.

Poradna může službu ukončit:

 • v případě agresivního chování uživatele
 • když uživatel opakovaně neplní vzájemně dohodnuté kroky a nemá zájem na vyřešení problému
 • poradce má právo odmítnout uživatele, který je pod vlivem alkoholu nebo drog – pokusí se domluvit jiný termín schůzky

Projekt je realizován ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň o.s.

LogoOPP-zelená

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603