Oblastní charita Horažďovice (dále jen „OCH HD“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Palackého 1061, 341 01 Horažďovice, IČ 66344999 zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-05-716/1998.

OCH HD zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

OCH HD je správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce: http://www.horazdovice.charita.cz

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

Mgr. Šárka Čáňová, ředitelka
Adresa: Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
Telefon: 376 511 867, 733 755 945
e-mail: charita.horazdovice@tiscali.cz

nebo

Bc. Olga Šulcová, ekonom
Adresa: Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
Telefon: 376 511 867 , 733 755 947
e-mail:  YanBZd543hEkb2en4-rjGKja%-nvZW7rÚčely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů:

  •            Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a plnění všech povinností s ním spojených
  •            Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a plnění všech povinností s nimi spojených.

Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy a dále po doby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě nebo dle zvláštního právního předpisu a dle GDPR

Práva klienta dle GDPR:

Klient je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají jako subjektu údajů, má právo na jejich opravu.

Klient má právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) popírá-li přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů (klient) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů (klient) je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže klient již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů (klienta).

Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování v případě, že:

  1.  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
  2.  v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Klient má právo na přenositelnost jeho osobních údajů a to v běžném a strojově čitelném formátu. Klient může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Klient má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných  OCHK, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta.

Při výkonu výše uvedených práv klienta postupuje OCHK v souladu s GDPR.

Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci klientovi poskytnout služby. Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na závěr bychom rádi zdůraznili, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

Tým Oblastní charity Horažďovice

24. 5. 2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603